Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου κάθε επαφής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας δίνετε στο πλαίσιο των συναλλαγών σας, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρησή τους.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε για οποιοδήποτε λόγο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και όποια άλλη εταιρεία απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η συναλλαγή σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Εφόσον το επιθυμεί, όποιος έδωσε τα στοιχεία που απαιτούνταν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να μπουν σε λήθη και να μην υφίστανται καμία επεξεργασία για εμπορικούς ή άλλους λόγους.

Εφόσον λοιπόν το επιθυμεί ο όποιος ενδιαφερόμενος, θα μπορεί να άρει την συγκατάθεσή του και ασκήσει το δικαίωμά του για να μπουν τα στοιχεία του σε λήθη γραπτώς, ώστε να μπορεί να κρατήσει αρχείο του αιτήματός του και να μπορεί να επιβεβαιωθεί το αίτημά του:

α. με email στο [email protected]

β. συμπληρώνοντας τη φόρμα επίλυσης διαφορών, στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας erenthia.com

Εξαίρεση αποτελούν οι λόγοι της παρ.3 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679:

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα σε λήθη, δεν συνεπάγεται διαγραφή των στοιχείων αγοράς προϊόντων που τυχόν κάνατε και που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Εγγραφή και διαγραφή σε newsletter και σε ενημέρωση προσφορών

Κατά την επίσκεψη Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου erenthia.com, είναι πιθανό να ζητηθεί από τον Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, να δηλώσει προσωπικά δεδομένα του (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως η με κάθε τρόπο (τηλεφωνικά, με SMS με email, με οιαδήποτε άλλη περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση, αποστολή ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού μέσω ταχυδρομείου ή courier, σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κτλ), ενημέρωσή του, για συμφέρουσες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών, διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και συζητήσεις, κλπ. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή ο Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης ρητά πρέπει να συγκατατίθεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την ασφάλεια των συναλλαγών του και την διασφάλιση των συμφερόντων του, έτσι ώστε να ενημερώνεται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Την συγκατάθεσή του δίνει ο επισκέπτης ή πελάτης της ιστοσελίδας erenthia.com,

α. “τικάροντας” ένα τετραγωνάκι, κατά τις αγορές του, ή την εγγραφή του για την δημιουργία λογαριασμού (account)

  1. b. με την εγγραφή του στο newsletter.

Εφόσον το επιθυμεί θα μπορεί να άρει την συγκατάθεσή του για προσφορές και ενημερώσεις:

α. με email στο [email protected]

β. συμπληρώνοντας τη φόρμα επίλυσης διαφορών, στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας erenthia.com

 

Επί μέρους διευκρινίσεις

(1) Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων των Πελατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των αντίστοιχων νόμων, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Τα απολύτως αναγκαία στοιχεία κάθε πελάτη, τα βλέπει μόνο το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την λήψη, καταχώρηση, λογιστική ολοκλήρωση (κοπή παραστατικών), πακετάρισμα και αποστολή της παραγγελίας του.

(3) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου ή για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές αρχές του κράτους. Όταν πρόκειται για στοιχεία υποκειμένων δεδομένων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς) που λαμβάνουν χώρα είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός αυτού, τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες αρχείων δεδομένων, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης (π.χ. courier, τράπεζες, paypal κτλ) και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των νομίμων διατάξεων. Στοιχεία αρχείου δεδομένων μπορεί να κοινοποιούνται, επίσης, στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

(4) Σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά την αποστολή βιογραφικού σημειώματος για πρόσληψη ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα ή όταν Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου λαμβάνει μέρος σε τυχόν διεξαγόμενες διαβουλεύσεις ή συζητήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλει τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα, ακόμη και αν δεν ζητήθηκαν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα, ισχύουν τα εξής:

  1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε συλλέγει, εν γνώσει της, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Για κάθε επικοινωνία Πελάτη ή/και επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που της παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του Πελάτη ή/και επισκέπτη/χρήστη της ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.

(5) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να αποστέλλει προς τους Πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με περιοδικές ενημερώσεις (newsletters κλπ), κατόπιν δικής τους συναίνεσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα τα οποία της παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να σχετίζονται με πραγματογνώμονες καθώς και οικονομικούς ελεγκτές, εταιρίες φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων, εταιρίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες με τον πλέον – κατά το μέτρο του δυνατού – ανώνυμο τρόπο που αφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με το σκοπό της παροχής από αυτά τα τρίτα πρόσωπα των υπηρεσιών τους προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι λογισμικού και ανάπτυξης ιστοσελίδων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για τον σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξής τους.

(6) Συμμορφούμενη προς το Νόμο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο Νόμος το απαιτεί, ή/και σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την ασφάλειά της, αλλά και την ασφάλεια των Πελατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανώτερης βίας.

(7) Στην περίπτωση που (όπως προαναφέρθηκε) ο Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επιθυμεί την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους. Ενδεχομένως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί του, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή του για αλλαγή ή εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων του σε λήθη. Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί με το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από καιρού εις καιρόν ανάλογα με τις ανάγκες της.

(8) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών ή/και των  επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών της, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, διότι η ασφάλεια των διακομιστών δεν εξαρτάται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

(9) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, χωρίς την περαιτέρω συναίνεση του επισκέπτη/χρήστη ή πελάτη του διαδικτυακού τόπου της, πληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει, σε περίπτωση μεταβίβασης της ίδιας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή των συνδεδεμένων με αυτήν, ή των τυχόν θυγατρικών της, σε περίπτωση συγχώνευσης, ή ενοποίησης η οποία περιλαμβάνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή εταιρείες έχουσες ενδοομιλική σχέση, ή τις τυχόν συνδεόμενες με αυτήν ή θυγατρικές της επιχειρήσεις ή σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης μέρους των κεφαλαίων ή επιχειρηματικών κλάδων της ή των συνδεόμενων με αυτήν ή θυγατρικών της εταιριών ή σε περίπτωση ανάθεσης των υπηρεσιών τιμολόγησης ή/και αποστολής δεμάτων σε τρίτους.

(10) Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλαδή μη κερδοσκοπική, χρήση.

(11) Φωτογραφίες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες τους, συνιστούν δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των προμηθευτών της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

(12) Ο δημιουργός έργου που συνιστά περιεχόμενο μέρος ή εισφέρεται για χρήση του έργου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παραχωρεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς πληρωμή (πνευματικών) δικαιωμάτων, μη αποκλειστική, διαρκή (για τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας) άδεια να ασκεί τα δικαιώματα  στo έργο, όπως κατωτέρω:

  1. Να αναπαράγει το έργο, να ενσωματώνει το έργο σε ένα ή περισσότερα συλλογικά έργα και να αναπαράγει το έργο ως ενσωματωμένο σε συλλογικά έργα.
  2. Να δημιουργεί και αναπαράγει παράγωγα έργα.
  3. Να διανέμει αντίγραφα οπτικές ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής οπτικής ή ηχητικής μετάδοσης το έργο, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε συλλογικά έργα.

4. Να διανέμει αντίγραφα οπτικές ή ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής οπτικής ή ηχητικής μετάδοσης παράγωγα έργα.

Top Img back to top